Eshinni/Kakushinni 2010
Shinran and Eshinni Shinran And Eshinni Pt 1
Daijo (Hongwanji Magazine)
Manga Serial
Shinran Shonin's Wife, Eshinni
narrated by Edythe Vassall
Shinran and Eshinni Shinran And Eshinni Pt 2
Daijo (Hongwanji Magazine)
Manga Serial
Shinran Shonin's Wife, Eshinni
narrated by Edythe Vassall
Eshinni's Letters Eshinni's Third Letter Pt 1
Dharma message by Edythe Vassall
Eshinni's Letters Eshinni's Third Letter Pt 2
Dharma message by Edythe Vassall
Eshinni's Letters Eshinni's Third Letter Pt 3
Dharma message by Edythe Vassall